Báo cáo công khai
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  

NỘI DUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI
NĂM HỌC 2015 - 2016 


I. Cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục chất lượng thực tế   


          1. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng

                         Nội dung chi tiết

          2. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo TCCN

                         Nội dung chi tiết

          3. Các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường 
                          
                        Nội dung chi tiết

          4. Công khai chất lượng giáo dục thực tế
                         
                         Nội dung chi tiết
        
           5. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục


II. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

         1. Cơ sở vật chất

                        Nội dung chi tiết

         2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu

                        Nội dung chi tiết

         3. Công khai tài chính 

                        Nội dung chi tiết


III. Tổng hợp các thông tin công khai
                        
                      Nội dung chi tiết

 

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761