Văn bàng chứng chỉ

  Năm 2013

 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất

    Năm 2012

 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất 

    Năm 2011

 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất

Năm 2010
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất
Năm 2009
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất

Năm 2008
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2008 - 2010
Năm 2007
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2007

Năm 2006
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2006
Năm 2005
 1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 3. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2005
Năm 2004
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2004
Năm 2003
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2003
Năm 2002
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2002
Năm 2001
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2001
Năm 2000
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 2000
Năm 1996 - 1999
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp  hệ chính quy và tại chức từ năm 1996 - 1999
 2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 1996
 3. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 1997
 4. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 1998
 5. Bằng tốt nghiệp Trung cấp tại chức năm 1999
Năm 1991 - 1995
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp  hệ chính quy và tại chức từ năm 1991 - 1995
Năm 1980 - 1990
 1. Bằng tốt nghiệp Trung cấp  hệ chính quy và tại chức từ năm 1980 - 1990


 

 

 

          

          


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761