Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Ngành Công nghệ sinh học - bậc Cao đẳng Ngành Công nghệ sinh học - bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu 
 
     Bạn sẽ được trang bị những kỹ năng chuyên sâu về công nghệ Gen; nhân giống nhanh cây sạch bệnh, có năng suất và giá trị kinh tế cao; nhân giống và trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu; sản xuất được các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến và bảo quản thực phẩm; phân tích đánh giá và xử lý môi trường bằng công nghệ sinh học.
     Khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh về các sản phẩm sinh học, sở tài nguyên môi trường, sở Khoa học công nghệ, sở Nông nghiệp, trung tâm Công nghệ sinh học.
 
2. Nội dung chương trình

 

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương (30 tín chỉ không kể GDTC và GDQP-An ninh)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (09 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Sinh học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
10
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
11
Soạn thảo văn bản
2
12
Kỹ năng giao tiếp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất (3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (11tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (21 tín chỉ)
13
Hóa phân tích
2
14
Thực hành hóa phân tích
1
15
Hoá sinh học
3
16
Thực hành hóa sinh
1
17
Vi sinh vật học
3
18
Thực hành vi sinh
1
19
Di truyền học
3
20
Sinh học phân tử
2
21
Thực hành sinh học phân tử
1
22
Sinh lý thực vật
3
23
Thực hành sinh lý thực vật
1
2.2. Kiến thức ngành (39 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (24 tín chỉ)
24
Nhập môn công nghệ sinh học
2
25
Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
3
26
Công nghệ protein - enzyme
3
27
Thực hành công nghệ protein - enzyme
1
28
Công nghệ tế bào thực vật
3
29
TH Công nghệ tế bào
1
30
Công nghệ vi sinh vật
4
31
TH Công nghệ vi sinh vật
1
32
Kiểm nghiệm vi sinh vật
2
33
Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật
1
34
An toàn sinh học
2
35
Đồ án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 01 trong 03 chuyên ngành sau)(9 TC)
a. Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp
36
Công nghệ chọn tạo giống cây trồng
3
37
Công nghệ sản xuất nấm
2
38
TH Công nghệ sản xuất nấm
1
39
VSV trong nông nghiệp
2
40
TH VSV trong nông nghiệp
1
b.Chuyên ngành CNSH Thực phẩm
41
Công nghệ lên men thực phẩm
(4)
42
Thực hành Công nghệ lên men thực phẩm
(2)
43
Thực phẩm chức năng
(3)
c.Chuyên ngành CNSH Môi trường
44
Vi sinh môi trường
(2)
45
Đánh giá tác động môi trường
(2)
46
Thực hành đánh giá tác động môi trường
(1)
47
CNSH trong xử lý môi trường
(3)
48
Thực hành CNSH trong xử lý môi trường
(1)
2.2.3.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
49
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường không tích lũy (10 tín chỉ)
50
Tin học ứng dụng 1
3
51
Tin học ứng dụng 2
2
52
Anh văn 3
2
53
Anh văn 4
3

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ