Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Ngành Quản trị kinh doanh - Bậc Cao đẳng Ngành Quản trị kinh doanh - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

     Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng thực hiện  được các kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bạn có thể tự tạo lập doanh nghiệp mới, quản lý các hoạt động bán hàng, marketing, du lịch và dịch vụ; thực hiện các nhiệm vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

2. Nội dung chương trình

 
TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (27 tín chỉ không kể GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (6 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
9
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
10
Soạn thảo văn bản
2
11
Kỹ năng giao tiếp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (63 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (16 tín chỉ)
12
Kinh tế vi mô
3
13
Pháp luật kinh tế
2
14
Quản trị học
2
15
Nguyên lý kế toán
3
16
Toán Xác suất thống kê
3
17
Nguyên lý thống kê
3
2.2. Kiến thức ngành (47 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (32 tín chỉ)
18
Marketing căn bản
3
19
Tài chính tín dụng
2
20
Quản lý chất lượng
3
21
Hệ thống thông tin quản lý
2
22
Kinh tế quốc tế
2
23
Tin học ứng dụng trong kinh doanh
3
24
Quản trị chiến lược
3
25
Quản trị tài chính
3
26
Thực hành quản trị tài chính
1
27
Quản trị nguồn nhân lực
3
28
Nghiên cứu marketing
2
29
Thực hành nghiên cứu Marketing
1
30
Quản trị rủi ro trong kinh doanh
3
31
Đề án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 01 trong 05 chuyên ngành sau) (9 tín chỉ)
a. Quản trị kinh doanh tổng hợp
32
Quản trị sản xuất
3
33
Khởi sự kinh doanh
2
34
Thực hành khởi sự kinh doanh
1
35
Đàm phán kinh doanh
3
b.Quản trị Marketing
36
Quản trị marketing
(3)
37
Quản trị kênh phân phối
(2)
38
Quản trị chiêu thị
(3)
39
TH Quản trị chiêu thị
(1)
c. Quản trị thương mại - dịch vụ
40
Quản trị bán hàng
(3)
41
Marketing thương mại - dịch vụ
(3)
42
Quản trị kinh doanh quốc tế
(3)
d. Quản trị kinh doanh ngoại thương
43
Kinh doanh xuất nhập khẩu
(3)
44
Vận tải và bảo hiểm
(3)
45
Thanh toán quốc tế
(3)
e. Quản trị kinh doanh du lịch
46
Quản trị kinh doanh khách sạn
(3)
47
Quản trị kinh doanh nhà hàng
(3)
48
Quản trị kinh doanh lữ hành
(3)
2.3.  Thực tập tốt nghiệp
49
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường  không tích lũy (10 tín chỉ)
50
Tin học ứng dụng 1
3
51
Tin học ứng dụng 2
2
52
Anh văn 3
2
53
Anh văn 4
3

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ