Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Ngành Công nghệ thực phẩm - bậc Cao đẳng Ngành Công nghệ thực phẩm - bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu 

       Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc tại các nhà máy, công ty chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng; cán bộ phòng kế hoạch sản xuất; cán bộ phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm; chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm. Bạn cũng có thể làm chuyên viên kỹ thuật cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hoặc làm việc tại các trung tâm đo lường và kiểm định chất lượng, các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thành phố.

2. Nội dung chương trình

 
TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Hóa học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
10
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
11
Soạn thảo văn bản
2
12
Kỹ năng giao tiếp
(2)
13
Khởi tạo doanh nghiệp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (17 tín chỉ)
14
Hóa phân tích
2
15
Thực hành hóa phân tích
1
16
Hoá sinh học
3
17
Thực hành hóa sinh
1
18
Vi sinh vật học
3
19
Thực hành vi sinh
1
20
Kỹ thuật thực phẩm 1
3
21
Kỹ thuật thực phẩm 2
3
2.2. Kiến thức ngành (43 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (29 tín chỉ)
22
Pháp luật thực phẩm
2
23
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
2
24
Công nghệ chế biến thực phẩm
4
25
Hóa học và phụ gia thực phẩm
3
26
Quản lý chất lượng thực phẩm
2
27
Bảo quản nông sản thực phẩm
3
28
Bao gói thực phẩm
2
29
Thực hành sản xuất cồn
2
30
Thực hành chế biến nông sản thực phẩm
3
31
Kiểm nghiệm thực phẩm
2
32
Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
1
33
Đồ án chuyên môn
1
34
Phát triển sản phẩm
2
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 02 trong 05 học phần sau) (6 tín chỉ)
35
Công nghệ sản xuất bia
3
36
Công nghệ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa
3
37
Công nghệ sản xuất đường
(3)
38
Công nghệ chế biến rau quả
(3)
39
Công nghệ chế biến hạt cốc
(3)
2.3. Kiến thức bổ trợ (2 tín chỉ)
40
Quản trị kinh doanh
2
2.4.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
41
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
42
Tin học ứng dụng 1
3
43
Tin học ứng dụng 2
2
44
Anh văn 3
2
45
Anh văn 4
3

 

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ