Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

          Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

          Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

          Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

          Căn cứ thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (có văn bản kèm theo). Download tài liệu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1215/QĐ-TCĐLTTP-QLKH ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy định về hoạt động sáng kiến của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Điều 3. Các ông, bà trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ