Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp trường Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp trường

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

          Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

          Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

          Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp trường của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (văn bản kèm theo). Download tài liệu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 210/QĐ-TCĐLTTP-QLKH ngày 05 tháng 4 năm 2011 quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Điều 3. Các ông, bà trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ