Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Quyết định Về việc bố trí học sinh, sinh viên khóa 2019 đi học Giáo dục quốc phòng-An ninh Quyết định Về việc bố trí học sinh, sinh viên khóa 2019 đi học Giáo dục quốc phòng-An ninh

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bố trí học sinh, sinh viên khóa 2019

đi học Giáo dục quốc phòng-An ninh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

         Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

         Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;

         Căn cứ kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh của trường Quân sự quân khu 5;

         Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,    

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

        Nay bố trí 605 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp khóa 2019, hệ chính quy đi học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, cụ thể:

A.   Trình độ cao đẳng: 105 sinh viên, trong đó:

-         Ngành/Nghề Kế toán (lớp 19A): 16 sinh viên

-         Ngành/Nghề Công nghệ thực phẩm (lớp 19C): 24 sinh viên, trong đó:

-         Ngành/Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (lớp 19CM): 14 sinh viên

-         Ngành/Nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (lớp 19DL): 21 sinh viên

-         Ngành/Nghề Quản trị khách sạn (lớp 19KS): 24 sinh viên

-         Ngành/Nghề Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm (lớp 19I): 06 sinh viên

B.   Trình độ trung cấp – Khóa 2019: 500 học sinh

-         Ngành/Nghề Công nghệ thực phẩm: 85 học sinh, cụ thể:

+ Lớp 19T-C1: 17 học sinh;                + Lớp 19T-C2: 31 học sinh

+ Lớp 19T-C3: 37 học sinh

-         Ngành/Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 131 học sinh, cụ thể:

+ Lớp 19T-CM2: 33 học sinh;            + Lớp 19T-CM3: 34 học sinh

+ Lớp 19T-CM4: 33 học sinh;            + Lớp 19T-CM5: 31 học sinh

-         Ngành/Nghề Hướng dẫn du lịch (lớp 19T-DL1): 30 học sinh

-         Ngành/Nghề Nghiệp vụ nhà hàng: 254 học sinh, cụ thể:

+ Lớp 19T-NH1: 35 học sinh;             + Lớp 19T-NH2: 39 học sinh

+ Lớp 19T-NH3: 25 học sinh;             + Lớp 19T-NH4: 33 học sinh

+ Lớp 19T-NH5: 45 học sinh;             + Lớp 19T-NH6: 36 học sinh

+ Lớp 19T-NH7: 41 học sinh.                     

                                      (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thời gian học và địa điểm học cụ thể như sau:

    - Các lớp trình độ cao đẳng: học tại Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh (21/9/2020-4/10/2020)

    - Các lớp trình độ trung cấp (19T-NH1, 19T-NH2, 19T-DL1, 19T-C3): học tại Trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm (17/8/2020-23/8/2020)

    - Các lớp trình độ trung cấp (19T-C1, 19T-CM2, 19T-CM3, 19T-CM4, 19T-CM5): học tại Trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm (24/8/2020-30/8/2020)

    - Các lớp trình độ trung cấp (19T-NH3, 19T-NH4, 19T-NH5): học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 3 – Cơ sở 1 (22/6/2020-28/6/2020)

    - Các lớp trình độ trung cấp (19T-NH6, 19T-NH7, 19T-C2): học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 3 – Cơ sở 2 (29/6/2020-05/7/2020)

Điều 3.

        Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng ban, các Khoa, các Trung tâm và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Cùng chuyên mục

VIDEO

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ