Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Kế hoạch phát động thi đua trong học sinh sinh viên chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Kế hoạch phát động thi đua trong học sinh sinh viên chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-TCĐLTTP-HCTC ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban  hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập Trường. Nay nhà trường tổ chức phát động thi đua trong học sinh sinh viên chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm (23/9/1976 – 23/9/2021).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần thi đua học tập – rèn luyện trong học sinh, sinh viên, tích cực tham gia hoạt động phong trào, nâng cao ý thức vì cộng đồng.

- Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương thực – thực phẩm (23/09/1976-23/09/2021).

2. Yêu cầu:

Toàn thể học sinh, sinh viên trong toàn trường hưởng ứng tích cực đợt thi đua này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

1.1. Đối với cá nhân

a) Học tập

- Đi học đầy đủ, đúng giờ, lên lớp nghiêm túc; không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

- Tham gia tích cực hoạt động học tập của lớp, nhà trường.

- Kết quả học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 đạt từ 2.5 (thang điểm 4);

b) Rèn luyện

- Kết quả rèn luyện học kỳ II (2020-2021) đạt loại Tốt trở lên

- Trang phục, đeo thẻ HSSV, tác phong đúng quy định

- Không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường

- Không bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật và các vi phạm khác trong thời gian phát động thi đua.

- Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, lễ phép, ứng xử đúng mực.

- Có ý thức bảo vệ cảnh quan nhà trường, phòng học ngăn nắp, sạch sẽ, bảo quản và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất của tập thể.

- Tham gia tích cực sự điều động, phân công của nhà trường

c) Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa và phong trào trồng cây xanh

- Tham gia cuộc phát động “Trồng cây xanh” của nhà trường

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức, phát động

- Tham gia tích cực và đạt thành tích trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, văn hóa – văn nghệ, thể thao…

Ngoài các tiêu chí trên, ưu tiên xét khen thưởng những HSSV tích cực tuyên truyền, quảng bá về lịch sử hình thành, phát triển và những hoạt động kỷ niệm 45 năm của nhà trường.

1.2. Đối với tập thể

- Có từ 25% HSSV đạt kết quả học tập từ 2.5 trở lên, có cá nhân đạt 3.2

- Không có cá nhân bị kỷ luật. Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập – rèn luyện, hoạt động phong trào

- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của nhà trường. Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa

- Xây dựng hoạt động tự tổ chức (Phòng học Xanh - Sạch – Đẹp;. Đồng phục đẹp đến trường; Lớp học nghiêm túc; Lớp học không có thành viên vi phạm an toàn giao thông...) Các lớp tự đưa ra kế hoạch hoạt động, đăng ký  hoạt động về nhà trường (phòng Công tác  HSSV) để theo dõi và đánh giá.

- Tham gia công trình trồng cây xanh chào mừng 45 năm thành lập trường, (đăng ký tham gia vào trước ngày 30/06, để nhà trường bố trí khu vực)

Mỗi cây xanh là một món quà các em dành tặng nhà trường và các thế hệ HSSV. Đây cũng là hình ảnh mà cựu HSSV sẽ được lưu dấu tại ngôi trường. Các nội dung, tiêu chí cụ thể sau:

+ Lớp hoặc nhóm lớp tự tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường (khu vực cụ thể sẽ do đơn vị chức năng quy hoạch hướng dẫn). Đại diện tập thể lớp đăng ký và được hướng dẫn.

+ Làm bảng thông tin cây xanh, lớp thực hiện

+ Lớp chăm sóc cây cho đến khi ra trường và bàn giao lại cho đại diện nhà trường tiếp tục chăm sóc.

+ HSSV nên chọn các loại cây xanh thuộc loại thân gỗ, lâu năm, chịu được hạn hán, mưa bão.

2. Thời gian tổ chức thi đua: Từ 14/06 đến ngày 10/9/2021

3. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu cá nhân: 20 HSSV đạt thành tích xuất sắc trong  học tập và rèn luyện, và tham gia đầy đủ các hoạt động được phát động trong đợt thi đua. Lấy tiêu chí kết quả học tập từ cao xuống thấp để xét đủ số lượng.

- Chỉ tiêu tập thể: 5 tập thể đạt tiêu chí đã đề ra, xét từ cao xuống thấp có tỉ lệ % HSSV đạt kết quả học tập từ 2.5 trở lên; Có tham gia hoạt động trồng cây xanh và các hoạt động khác.

- Tập thể trồng cây xanh: Chọn 2 tập thể tham gia trồng cây xanh đạt các tiêu chí đề ra và có sản phẩm tốt nhất.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Phòng Công tác HSSV

- Tổ chức triển khai đến HSSV nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định, trang phục, đeo thẻ và giờ vào lớp của HSSV.

- Tổng hợp danh sách cá nhân và tập thể có kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ 2 (2020-2021) đạt đủ tiêu chuẩn, danh sách HSSV vi phạm quy định của nhà trường

- Tổng hợp đề nghị của các Khoa, kiểm tra và tổng hợp, trình Hội đồng khen thưởng HSSV họp xét trước ngày 15/09/2021.

- Tổng hợp các hoạt động đăng ký, theo dõi hỗ trợ các lớp thực hiện hoạt động tự tổ chức của lớp.

- Tổ chức và công bố kết quả khen thưởng.

2. Các Khoa

- Quán triệt đến giảng viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, HSSV về kế  hoạch, nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập trường.

- Yêu cầu giảng viên bộ môn thường xuyên điểm danh, theo dõi việc chấp hành giờ lên lớp, vệ sinh lớp học, vắng học không phép, trang phục, đeo thẻ… và tình hình chấp hành nội quy quy chế khác trong tiết lên lớp theo phần mềm quản lý đã triển khai.

- Đề xuất danh sách đề nghị cá nhân, tập thể khen thưởng theo mẫu (đính kèm), gửi về phòng công tác HSSV (nhungham13@cfi.edu.vn) trước ngày 15/9/2021.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- Phổ biến, quán triệt các nội dung thi đua đến toàn thể HSSV; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện để đợt thi đua đạt kết quả tốt.

- Tổ chức, hướng dẫn HSSV tham gia phong trào phát động “Trồng cây xanh”

- Tổ chức đăng ký các hoạt động thi đua về phòng CTHSSV để tổng hợp theo dõi, hỗ trợ

- Tăng cường việc theo dõi tình hình thực hiện, hoạt động của từng HSSV để có những đánh giá, phản ánh kịp thời và báo cáo về Khoa quản lý HSSV khi kết thúc thời gian thi đua.

- Cuối đợt thi đua tổ chức họp lớp, đề nghị những HSSV đạt thành tích theo các tiêu chí nêu trên về Khoa quản lý.

4. Đoàn thanh niên

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV phát động thi đua trong đoàn viên, thanh niên về  hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động, phong trào trong đoàn viên, thanh niên.

- Theo dõi đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường; việc tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

- Đề nghị khen thưởng đoàn viên, thanh niên (theo mẫu đính kèm) gửi email đến Phòng Công tác HSSV (nhungham13@cfi.edu.vn) trước ngày 15/9/2021.

Trên đây là kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm  ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm. Nhà trường kêu gọi toàn thể HSSV phát huy ý thức cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhằm lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày thành lập trường./.

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ