Page 10 - KY YEU 45 NAM THANH LAP TRUONG (22.10.2021)
P. 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM      45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (23/9/1976 - 23/9/2021)

             Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

         Kỷ niệm 45 năm thành lập        đào tạo chủ yếu tập trung phục vụ yêu
     Trường Cao đẳng Lương thực - Thực          cầu thu mua, phân phối, bảo quản, chế
     phẩm không chỉ là cột mốc thời gian         biến lương thực. Những năm về sau

     chứng minh cho sức sống và thương       cùng với sự thay đổi về cơ chế quản lý
     hiệu của trường mà còn là thời điểm để       kinh tế của đất nước, sự thay đổi cơ cấu

     chúng ta cùng nhìn lại những thành      kinh tế của ngành, hoạt động đào tạo
     tựu đã đạt được, từ đó có những định        của trường chuyển mạnh sang phục vụ
     hướng, quyết tâm trong thời gian đến.        cho công nghiệp chế biến, bảo quản
         Từ một trường trung cấp được      nông sản thực phẩm với nhiều ngành

     thành lập ngay sau một năm miền        nghề như công nghệ sản xuất đường
     Nam hoàn toàn giải phóng, tọa lạc trên       mía, bánh kẹo, rau quả, súc sản, thủy
     vùng đất cát hoang vu khô cằn, trải qua       sản, sản xuất muối biển…Hiện nay, tại

     45 năm Nhà trường đã không ngừng          trụ sở chính Nhà trường đào tạo 17
     phát triển, ngày càng khang trang       nghề trình độ Cao đẳng; 11 nghề trình
     ngay gần bãi biển Mỹ Khê. Trường đã         độ Trung cấp và 6 nghề trình độ Sơ cấp;

     đào tạo hàng vạn cán bộ quản lý, cán bộ      tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh
     kỹ thuật, công nhân lành nghề, điều đó       đào tạo 6 nghề trình độ Cao đẳng; 9
     đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng      nghề trình độ Trung cấp và 7 nghề

     góp phần đào tạo nguồn lực cho đất     trình độ Sơ cấp.
     nước và để đáp ứng nhu cầu phát triển            Đội ngũ CCVC là nhân tố quan
     của xã hội, nhà trường không ngừng mở       trọng góp phần vào sự phát triển chung

     rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, cơ sở       của nhà trường, để tiếp tục phát huy
     vật chất, đào tạo đội ngũ nhà giáo chất      được năng lực và trí tuệ của CCVC, nhà
     lượng, khẳng định được sự thành công        trường luôn chú trọng đến việc xây

     của một mô hình đào tạo trong hệ thống       dựng một đội ngũ đủ về số lượng, đồng
     giáo dục quốc dân. Hiện nay nhà trường       bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ,
     là đơn vị đào tạo đa ngành nghề, với cơ      đảm bảo về chất lượng, có năng lực
     sở vật chất được đầu tư hiện đại đáp        trong lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh

     ứng nhu cầu đào tạo và mở rộng địa bàn       việc phát triển đội ngũ cán bộ có năng
     hoạt động. Năm 2020 trường đã có       lực để đảm nhận vai trò quản lý trong

     thêm Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí        nhà trường, đội ngũ giảng viên luôn
     Minh trên cơ sở sát nhập và nâng cấp        được quan tâm và phát triển nhằm
     Trường Trung cấp Công nghệ Lương       nâng cao năng lực giảng dạy đáp ứng
     thực -Thực phẩm.                  quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo

         Giai đoạn 1976 - 1990, các ngành      của nhà trường góp phần phục vụ sự

     06 Trường Cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15