Page 2 - KY YEU 45 NAM THANH LAP TRUONG (22.10.2021)
P. 2

NG
                 ĐẲ O
                  C A G BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
                 Ờ Ư N  LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
                 R T
                 * *
                  CFI 197 6 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
                     KỶ YẾU
                     KỶ YẾU
                     KỶ YẾU
                     KỶ YẾU
                  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
                  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


                     Đà Nẵng - 2021
                     Đà Nẵng - 2021
                     Đà Nẵng - 2021
            TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

             Trụ sở chính : 101B Lưu Hữu Trác,
                  quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
              Điện thoại : 0236. 3831 841
                Fax : 0236. 3844 728
              Phân hiệu : 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15
                  Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
              Điện thoại : 028.38776919
               Email : caodanglttp@cfi.edu.vn
               Website : www.cfi.edu.vn
                   http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn
                TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
                 TS. Đỗ Chí Thịnh
                PHÓ BAN BIÊN TẬP
                 TS. Đặng Thị Mộng Quyên
                 ThS. Hoàng Xuân Chính
                THƯ KÝ
                 TS. Phạm Thị Thanh Mai
                THÀNH VIÊN
                 ThS. Đào Thị Minh Tâm
                 ThS. Ngô Thế
                 ThS. Phan Văn Sanh
                 ThS. Nguyễn Sĩ Nho
                 ThS. Nguyễn Thị Mai
                 ThS. Ngô Phi Hà
                 CN. Nguyễn Phúc Hiếu


                Công ty TNHH In Trùng Khoa
             Địa chỉ: số 118 Lê Lợi, Phường Hải Châu I,
              Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
             Điện thoại 0905.181.687 – 02363.833.067
                Email: tkhoa2004@gmail.com
                Website: www.tkhoa.com.vn
   1   2   3   4   5   6   7